ارزیابی دقت مدل های NMME در پیش بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه سفیدرود)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش بینی بارش در مقیاس فصلی و ماهانه اهمیت زیادی در مدیریت بهینه منابع آب و مطالعات اقلیمی-کشاورزی دارد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی دقت مدل های NMME در پیش بینی بارش ماهانه حوضه آبریز سفیدرود است. برای این منظور، داده های پیش بینی تاریخی مدل های NMME از تارنمای دانشگاه کلمبیا و داده های بارش ایستگاه های همدیدی موجود در منطقه از سازمان هواشناسی کشور برای دوره 1982 تا 2017 دریافت شدند. با به کارگیری روش های آماری، دقت مدل های NMME در پیش بینی بارش ماهانه در مقایسه با داده های مشاهداتی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل های NMME به تنهایی دارای دقت مناسبی نمی باشد، به گونه ای که حداکثر مقدار میانگین ضریب تبیین محاسبه شده 6/0 به دست آمد. ترکیب نتایج چند مدل پیش بینی نشان داد که دقت پیش بینی ها را می توان تا حد قابل قبولی افزایش داد، به طوری که میانگین مقادیر ضریب تبیین به 7/0افزایش یافت. همچنین برای بررسی عدم قطعیت پیش بینی بارش، 78 عضو از مدل های پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، مدل ها در برخی از ماه های سال بیش برآورد (با احتمال نزدیک به 80 درصد)، دارند. همچنین تحلیل عدم قطعیت مدل‎های پیش بینی نیز نشان داد که با ترکیب نتایج مدل‎های مختلف، می‎توان بازه عدم قطعیت را کاهش داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
3 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031216 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!