اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمانی بر تاب آوری و انگیزه پیشرفت دانشجویان

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

روشن شدن جایگاه روان شناختی و تربیتی دو مولفه اساسی یعنی انگیزش پیشرفت و تاب آوری، اهمیت استفاده از رویکردهای معنادرمانی و فراشناخت در تقویت این دو مولفه اساسی را آشکار ساخته و یکی از مسائل موردنیاز بشر امروزی و یک خدمت جدید علمی برای گسترش حوزه روان درمانی و آموزش به شمار می رود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر عبارت از «تعیین اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمان گروهی بر تاب آوری و انگیزه پیشرفت دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده» می باشد.

مواد و روش کار

پژوهش حاضر کاربردی و از نوع روش تحقیق نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده با حجم 120 نفر می باشد، . نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر تعیین شد. نمونه به دو گروه آزمایش، هر گروه 20 نفر و کنترل به تعداد 20 نفر تقسیم شده و از پرسشنامه های تاب آوری و انگیزه پیشرفت استفاده شد. سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش معنادرمانی و 10 جلسه فراشناخت قرار گرفتند. برای انجام تحلیل آماری از آنالیز کوواریانس یک راهه با نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد 68 درصد تغییرات در میزان تاب آوری و 78 درصد تغییرات در میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان در اثر آموزش معنادرمانی گروهی بوده است. همچنین 66 درصد تغییرات در میزان تاب آوری و 77 درصد تغییرات در میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان از طریق رابطه با فراشناخت بوده است.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید و این نتیجه کلی پژوهش حاصل گردید که معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمان گروهی بر تاب آوری و انگیزه پیشرفت دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده موثر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
428 -442
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031313 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.