بررسی ارتباط بین انباشت فلز سرب ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در آق قلا، گلستان

پیام:
چکیده:
انباشت سرب در خاک تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک، سنگ مادر، وجود منابع آلوده کننده، کاربرد کود های آلی و شیمیایی در کشاورزی متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک بر مقدار انباشت سرب در خاک اراضی کشاورزی است. منطقه مورد مطالعه در 20 کیلومتری جاده آق قلا به سمت اینچه برون واقع شده است. نمونه برداری از خاک در قالب 5 بلوک با فاصله 3000 متری از هم انجام شد. در هر بلوک 6 نمونه خاک از عمق 5-0 سانتی متری و با فاصله ی 200 متری از هم برداشت شد. در مجموع 30 نمونه خاک جمع آوری شد. پس از اندازه گیری مقدار سرب، ویژگی های فیزیکی خاک شامل بافت و جرم مخصوص ظاهری خاک و ویژگی های شیمیایی شامل OM، SAR، CaCO3، EC و pH نمونه های خاک تعیین گردید. با استفاده از آزمون آماری رگرسیون خطی و چندگانه، تاثیر ویژگی های خاک بر انباشت سرب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که ویژگی های فیزیکی خاک تاثیری در انباشت فلز سرب ندارند. از بین ویژگی های شیمیایی خاک نیز CaCO3 و EC همبستگی منفی معنی دار،  pH و OM نیز همبستگی مثبت معنی دار با انباشت سرب در خاک دارند. همچنین، بین SAR و مقدار سرب ارتباط معنی داری در خاک وجود ندارد. بنابراین، در مدل انتخابی بر اساس نتایج تجزیه واریانس به روش رگرسیون خطی، متغیرهای CaCO3، EC، pH و OM مهمترین عامل های نشان دهنده مقدار تغییرات سرب در منطقه مورد مطالعه هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031326 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!