بررسی اثر نانوذره Fe/SDS بر میزان تولید بیوسورفاکتانت حاصل از باکتری سودوموناس آئروژینوزا برای کاربرد در صنایع نفتی

پیام:
چکیده:

بیوسورفکتانت ها ترکیبات کاهش دهنده کشش سطحی بوده که توسط طیف گسترده ای از میکروارگانیزم ها تولید می شوند. این ترکیبات سبب تسهیل در جذب سوبستراهای غیرقابل حل توسط سلول های میکروبی می شوند. ارزشمندترین جنبه کاربردی بیوسورفاکتانت ها به ویژه رامنولیپید حاصل از سودوموناس آئروژینوزا مربوط به صنعت نفت بوده که به منظور تسهیل استخراج و انتقال نفت خام و پاکسازی نفت کش ها می تواند استفاده شود. هدف پژوهش تجربی حاضر بررسی اثر نانوذره Fe/SDS بر میزان تولید رامنولیپید حاصل از سودوموناس آئروژینوزا در محیط کشت ملاس بود. برای این منظور از غلظت های مختلف یک ، 500 و 1000میلی گرم بر لیتر نانوذره Fe/SDS استفاده شده است. در بین سایر غلظت های استفاده شده، غلظت یک میلی گرم بر لیتر از نانوذره Fe/SDS دارای بهترین میزان اثر بر میزان رشد باکتری و در نتیجه میزان تولید بیوسورفاکتانت بوده است. به طوری که سبب افزایش 23/21% رشد سلول ها شده که در نتیجه این تعداد از سلول ها سبب افزایش تولید بیوسورفاکتانت به میزان 20/73% در مقایسه با نمونه کنترل شد. لازم به ذکر است افزایش غلظت این نانوذره از یک میلی گرم بر لیتر به 500 و 1000میلی گرم بر لیتر سبب کاهش تدریجی میزان رشد سلول ها و تولید بیوسورفاکتانت شد که این امر ممکن است نشان دهنده دارابودن اثرات منفی این نانوذره در غلظت های بالاتر است و همچنین بهترین میزان امولسیون کنندگی بیوسورفاکتانت مربوط به نمونه کنترل در روز سوم (72ساعت) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با استفاده از غلظت های کم نانوذره Fe/SDS می توان میزان تولید رامنولیپید حاصل از سودوموناس آئروژینوزا را افزایش داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -229
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031605 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.