گروه بندی لاین های خالص ذرت (.Zea mays L) براساس صفات آگرومورفولوژیک در راستای تولید بذر هیبرید

پیام:
چکیده:

ذرت یکی از گیاهانی است که به طور گسترده در سطح جهان به دلیل سازگاری بالای آن برای تامین مواد غذایی انسان، دام و همچنین مواد خام محصولات صنعتی کشت می شود. تحقیق حاضر با هدف گروه بندی لاین های خالص ذرت .LZea mays  با استفاده از صفات آگرومورفولوژیک در راستای تولید بذر هیبرید صورت گرفت. 100 لاین خالص ذرت هر کدام در 6 گلدان به منزله 6 تکرار کشت و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در فضای باز محوطه گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال 1394 چیده شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین لاین ها از نظر تمامی صفات مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود دارد. ضرایب همبستگی بالایی بین صفات مورد مطالعه مشاهده شد. بالاترین ضریب همبستگی بین صفت طول چوب بلال با وزن چوب بلال (0/822) مشاهده شد. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد صفات طول چوب بلال و وزن چوب بلال 66/4% تغییر عملکرد دانه را توجیه می کنند. در تجزیه کلاستر لاین ها در چهار دسته گروه بندی شدند. بیشترین فاصله براساس روش ماهانالوبیس بین کلاسترهای 2 و 4 برابر 28/07 مشاهده شد. نتایج حاصل از گروه بندی براساس تجزیه به مولفه های اصلی موید نتایج تجزیه کلاستر بود. به طور بالقوه ژنوتیپ های گروه های 2 و 4 می توانند به عنوان والدین واریته های هیبرید و تولید جوامع در حال تفرق استفاده شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
297 -304
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031612 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!