بررسی حذف فسفر و تولید ریزجلبک اسپیرولینا با استفاده از فاضلاب در فتوبیوراکتور

پیام:
چکیده:

سیستم های متداول تصفیه فاضلاب قادر به حذف موثر فسفر نیستند. ورود فسفر به منابع آبی موجب ایجاد یوتریفیکاسیون می شود. یکی از روش های حذف فسفر استفاده از ریزجلبک ها است. با این روش علاوه بر کمک به تصفیه پیشرفته فاضلاب می توان زیست توده که کاربردهای فراوانی دارد، تولید نمود. هدف مطالعه حاضر تعیین و مقایسه میزان حذف فسفر و تولید ریزجلبک اسپیرولینا درفتوبیوراکتور با استفاده از دو نوع فاضلاب تصفیه شده بود. آزمایش ها با ساخت فتوبیوراکتور و تزریق هوا به وسیله دیفیوزر حباب ریز در راکتورهای حاوی فاضلاب انجام شد. منبع نور در این آزمایش لامپ های فلورسنت سفید بودند و به صورت تابش متناوب طراحی شد. از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری و فاضلاب تصفیه شده سرویس بهداشتی به عنوان محیط کشت در فتوبیوراکتور استفاده شد. غلظت فسفر در فاضلاب تصفیه شده به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 690نانومتر اندازه گیری شد. میزان حذف فسفر و تولید زیست توده در محیط کشت های حاوی فاضلاب با غلظت های مختلف فسفر اندازه گیری شد. غلظت اولیه فسفر در فاضلاب تصفیه شده شهری و در فاضلاب سرویس بهداشتی به ترتیب 1/96 و 0/4میلیگرم در لیتر بود. در کشت با فاضلاب شهری در مدت 8 روز 71/9% فسفر حذف شد و 0/18گرم در لیتر زیست توده تولید شد. در آزمایش با فاضلاب تصفیه شده سرویس بهداشتی در مدت 8 روز 37% فسفر حذف شد و غلظت زیست توده به 0/025گرم در لیتر افزایش یافت. با کاهش غلظت فسفر در فاضلاب، میزان تولید زیست توده و درصد حذف فسفر کاهش یافت. می توان نتیجه گرفت که ریزجلبک اسپیرولینا قادر به حذف فسفر از فاضلاب تصفیه شده و تولید زیست توده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
335 -342
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031617 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.