شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان

پیام:
چکیده:

این مطالعه ی سرولوژیکی به منظور تعیین فراوانی آلودگی گوسفندان استان خوزستان به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) صورت گرفت.  بدین منظور نمونه ی خون از 318 راس گوسفند متعلق به 5 شهر اهواز اخذ گردید.  گوسفندان به 2 گروه ماده و نر و 4 گروه سنی 1، 2، 3 و 4≤ سال تقسیم شدند.  از آزمون خنثی سازی سرم و با استفاده از ویروس NADL، سویه ی سیتوپاتیک و ژنوتیپ BVDV-1 برای جستجوی پادتن ضد ویروس BVDV استفاده شده است.  نتایج نشان داد (41/2درصد) 134 راس از گوسفندان تحت مطالعه دارای پادتن ضد ویروس BVDV می باشند.  فراوانی آلودگی در دو جنس ماده و نر به ترتیب 8/40 درصد و 55/2درصد و در چهار گروه سنی به ترتیب 5/36 درصد، 31/4درصد، 44 درصد و 47/1درصد بود.  بهبهان و باغملک به ترتیب با 70/2درصد و 26 درصد بیش ترین و کم ترین میزان آلودگی را به خود اختصاص دادند.  تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباط معنی داری بین سن و جنس با آلودگی وجود ندارد در حالی که این اختلاف در بین شهرهای مختلف معنی دار بود.  نتایج این مطالعه نشان می دهد که آلودگی به BVDV در گوسفندان استان خوزستان اندمیک بوده و برای کنترل و ریشه کنی BVDV در گاوها باید آلودگی گوسفندان و انتقال آن ها به گاو مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031630 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.