ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره های مبتلا به تب برفکی

پیام:
چکیده:

تب برفکی یک بیماری وزیکولی و بالینی حاد حیوانات زوج سم از قبیل نشخوارکنندگان اهلی و خوک می باشد.  تب برفکی یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی دام محسوب می شود.  اگر چه نقش ویروس تب برفکی در القای میوکاردیت در دام های نوزاد شناخته شده است، به واسطه ی مورد بحث بودن تغییرات هورمون های تیروئیدی در مبتلایان و بررسی ارتباط احتمالی آن ها با وقوع میوکاردیت، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارتباط این هورمون ها با شاخص سرمی آسیب میوکارد در 50 بره، 15 گوسفند و 15 گاو مبتلا به تب برفکی انجام گرفت.  پس از خون گیری از بیماران و جداسازی سرم، مقادیر تروپونین I، تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) اندازه گیری و هر سه گروه دام های مورد مطالعه جدا از هم، بر اساس سطح سرمی تروپونین به دو گروه تروپونین بالا و پایین تر از حد طبیعی تقسیم شدند.  میانگین سرمی هورمون های تیروئیدی نیز با سطوح طبیعی در منابع معتبر مقایسه شدند.  برخلاف گوسفندان، تفاوت معنی داری بین سطح تروپونین گاوها و بره های بیمار با مقادیر طبیعی مشاهده گردید.  به جز، یک افزایش معنی دار در مقدار سرمی T3 گاوهای بیمار، تغییرات سرمی هورمون های تیروئیدی دام های بیمار تحت بررسی قابل توجه نبود.  مقدار سرمی هورمون های T3 و T4 بین دو گروه گاوهای با تروپونین بالاتر و پایین تر از حد طبیعی، تفاوت معنی داری نداشتند.  در بره های واجد تروپونین بالا، کاهش معنی دار مقادیر سرمی هورمون های تیروئیدی در مقایسه با گروه تروپونین پایین یافت شد.  نتایج نشان دهنده ی وجود شواهد سرمی آسیب میوکاردی در گاوها و بره های مبتلا به تب برفکی بود.  کاهش هورمون های تیروئیدی در بره های با تروپونین بالا ممکن است ناشی از آسیب غده ی تیروئید در بره های مبتلا باشد.  همچنین به نظر می رسد که سطح سرمی هورمون های تیروئیدی ارتباطی با آسیب میوکاردی در گاوهای مبتلا نداشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031640 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!