بررسی نقش حساسیت فردی در اثر صدای فرکانس کم بر عملکردهای شناختی دانشجویان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

صدای کم فرکانس حتی در ترازهای پایین آزار دهنده بوده و عملکرد شناختی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از تفاوتهای فردی مانند حساسیت به صدا میتوانند تاثیر صدا بر عملکردهای شناختی را کاهش یا افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی اثر حساسیت به صدا بر عملکرد شناختی در حضور صدای فرکانس کم می باشد.

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع مداخله ای می باشد. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند که از میان آن ها تعداد 120 نفر به صورت داوطلب و پس از اخذ رضایت نامه کتبی به روش نمونه گیری هدفمند (60 نفر حساسیت بالا و 60 نفر حساسیت پایین) انتخاب شدند. با شبیه سازی محیط واقعی هر یک از افراد موردمطالعه در ترازهای صوتی 50، 60 و 70 دسی بل به مدت 40 دقیقه در معرض مواجهه قرار گرفتند. در حین مواجهه با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته دیداری-شنیداری عملکردهای شناختی افراد موردبررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس موردبررسی قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج نشان داد که صدای فرکانس کم مولفه های عملکرد شناختی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و با افزایش تراز صوت از 50 تا 70 دسی بل و از 125 به 250 هرتز عملکردهای شناختی کاهش می یابند (p<0/05). بررسی اثر میزان حساسیت افراد نشان داد که در افراد دارای حساسیت بالا عملکردهای شناختی بیشتر از افراد دارای حساسیت پایین تحت تاثیر قرار می گیرند و تفاوت دو گروه از لحاظ آماری معنا دار می باشد (p<0/05).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که افزایش تراز فشار صوت باعث کاهش مولفه های شنیداری انواع توجه و کیفیت کاری می گردد و این تاثیر منفی در افراد دارای حساسیت بالا به صدای کم فرکانس بیشتر است.

 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2031963 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.