طراحی مدل ارتباط سلامت معنوی با مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه: یک مطالعه تلفیقی

پیام:
چکیده:
مقدمه

شناسایی عواملی که بتواند به تضمین و ارتقاء سلامت معنوی دانشجویان کمک کند می تواند راهنمای پرورش و تربیت پرستاران مثبت نگر، خوش بین و برخوردار از احساس معنا داری و هدفمندی برای سیستم آموزشی باشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارتباط سلامت معنوی با مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه انجام شد.

روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه تلفیقی بوده که با استفاده از مرور روایتی در فاز اول و رویکرد دلفی سه مرحله ای در فاز دوم در نیمه دوم سال 1394 و نیمه اول سال 1395 انجام شد. 35 نفر از متخصصین سلامت معنوی از طریق نمونه گیری هدفمند و سپس گلوله برفی انتخاب و در پنج مرحله پانل شرکت کردند. در قسمت طراحی نسخه اولیه مدل مطالعات مرتبط از بین کلیه مقالات در دسترس "مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی" مورد بررسی قرار گرفت. دسته بندی کمی و کیفی، اولویت بندی و دسته بندی متغیرها به دو دسته مولفه های تحصیلی و بهزیستی در سه مرحله مطالعه دلفی انجام شد.

یافته ها

 یافته های مطالعه حاضر نشان داد سلامت معنوی دانشجویان در یک ارتباط دوسویه و متقابل از مولفه های تحصیلی دانشجو شامل رضایت از رشته، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی و مولفه های بهزیستی شامل بهزیستی روان شناختی، عمل فکورانه و هوش فرهنگی تاثیر پذیرفته و بر آنها تاثیر می گذارد.

نتیجه گیری

 پایش و تقویت مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد ویژه و متغیرهای مرتبط با آنها چه در قالب غربالگری اولیه و چه در طول مدت تحصیل در راستای حفظ و تقویت سلامت معنوی دانشجویان که از مهمترین پیش نیازهای ارائه مراقبت کل نگر است، باید مورد توجه سیستم آموزشی قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2032127 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.