بررسی خودارزیابی سلامت روان در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در دوره های آموزشی خود در محیط های بالینی، با عوامل تنش زای متعددی مواجه می شوند که به ضعف سلامت روان و عملکرد ضعیف آنها می انجامد. با توجه به نقش دانشجویان در تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، مطالعه حاضر با هدف تعیین خودارزیابی سلامت روان در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت.

مواد و روش ها

در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، 300 نفر از8600 دانشجوی علوم پزشکی ایران به طور تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته خودارزیابی سلامت روان استفاده شد که روایی و پایایی آن به دست آمد. داده ها نیز در نرم افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون های تحلیلی در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

 میانگین و انحراف معیار خودارزیابی سلامت روان دانشجویان 13/12±89/08بود. 14/7 درصد دانشجویان سلامت روان خود را ضعیف، 70/3 درصد متوسط و 15 درصد خوب ارزیابی کردند. میانگین سن دانشجویان نیز 21/6± 25 سال بود. میانگین نمره ابعاد توانایی، غلبه بر خشم و عصبانیت، توانایی برقراری تعادل استراحت و فعالیت و توانایی غلبه بر اضطراب به ترتیب 0/08±3/1، 0/97±3/13 و 1/1 ± 3/16 بود. همچنین میان جنسیت و مصرف قلیان با سلامت روان رابطه معنی داری مشاهده شد p<0/001,p<0/009


نتیجه گیری

 با توجه به کاهش سلامت روان در ابعاد غلبه بر خشم و اضطراب و نقش دانشجویان در تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، طراحی مداخلات آموزشی و ارتقایی برای افزایش مهارت های مدیریت اضطراب و کنترل خشم در دانشجویان به منظور ارتقای سلامت روان آنها امری ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -348
لینک کوتاه:
magiran.com/p2032459 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.