تاثیر عوامل محیطی بر پوشش گیاهی مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان با استفاده از آنالیز رج بندی

پیام:
چکیده:

همبستگی بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی از مهمترین مباحث مرتبط با ساختار و عملکرد جوامع گیاهی است. عوامل محیطی نظیر اقلیم، توپوگرافی و خاک، می تواند پویایی جوامع گیاهی را دستخوش تغییرات کند. در این پژوهش، اثر عوامل محیطی بر پوشش گیاهی برخی مکان های مرتعی منطقه سمیرم استان اصفهان بررسی شد. نمونه برداری در 52 مکان مرتعی مورد مطالعه به روش تصادفی- سیستماتیک  انجام گرفت. در هر مکان،  40 پلات یک متر مربعی در امتداد چهار ترانسکت انداخته و در هر پلات درصد پوشش گونه های گیاهی به روش تخمین نظری اندازه گیری شد. لایه های رقومی متغیرهای اقلیمی و توپوگرافی در محیط 1/10 ArcGIS تهیه و مقادیر مربوط به مکان های مرتعی استخراج گردید. نمونه های خاک از مناطق مورد مطالعه برداشت و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آنالیز افزونگی (RDA) و تجزیه خوشه اینشان داد که متغیرهای میانگین دمای سالانه، همدمایی و متوسط دما در مرطوب ترین فصل، اسیدیته، بافت و ماده آلی خاک و ارتفاع از سطح دریا تاثیرگذارترین عوامل موثر بر درصد پوشش گونه های گیاهی می باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
741 -753
لینک کوتاه:
magiran.com/p2032733 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!