بررسی محتوای اخلاقی و تعلیمی در نثر ادبی دوره پهلوی

پیام:
چکیده:

نگرش هر نویسنده ای درباره مضامین تعلیمی نقش برجسته ای در کیفیت بیان و انتقال این مضامین به مخاطب دارد. از آنجا که تاکنون درباره محتوای اخلاقی و تعلیمی نثر ادبی دوره پهلوی، مقاله و تحقیق مبسوطی به صورت مستقیم صورت نگرفته است، در این پژوهش، بر اساس روش کتابخانه ای و سندکاوی، محتوای اخلاقی و تعلیمی برخی آثار ادبی دوره پهلوی در چارچوب تحلیل و دسته بندی، بررسی میشود. سوال اصلی این تحقیق، این است که بسامد محتوای اخلاقی و تعلیمی در نثر ادبی دوره پهلوی بر چه اساس است و بیشترین تاکید این نویسندگان بر چه مضامین تعلیمی است؟ یافته های تحقیق نشان میدهد که در نثر دوره پهلوی اول و دوم، بیشترین تاکید نویسندگان متعهد، بر تعلیمات دینی است ولی در دیگر تعلیمات، این بسامد، متفاوت است؛ با این توضیح که نویسندگان دوره پهلوی اول، بعد از تعلیمات دینی، تعلیمات اجتماعی سپس تعلیمات انسانی را مدنظر قرار داده اند در حالی که نویسندگان دوره پهلوی دوم، بعد از تعلیمات دینی، تعلیمات انسانی و در نهایت اجتماعی را در نثر خود متجلی کرده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2032808 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!