نیازسنجی آموزشی پرستاران اورژانس در رابطه با بکارگیری دستگاه تهویه مکانیکی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

نحوه مواجهه پرستاران اورژانس با بیماران تحت تهویه مکانیکی متغیر بوده و دانش پرستاران در این زمینه محدود می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی پرستاران بخش اورژانس در رابطه با بکارگیری دستگاه تهویه مکانیکی انجام شد.

روش

در این مطالعه که به صورت توصیفی بود، تعداد 98 نفر از پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های منتخب دانشگاه ایران پرسشنامه را تکمیل نمودند. به منظور نیازسنجی پرستاران، از پرسشنامه پژوهشگرساخته مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی، سنجش دانش درقالب سناریو، سنجش نگرش و برگه مشاهده مهارت که پس از تایید روایی وپایایی، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های (پارامتریک و غیر پارامتریک) انجام شد.
 

یافته ها

اکثریت پرستاران شرکت کننده، 7/86 درصد زن بودند و در گروه سنی 25 تا 35 سال قرار داشتند. 5/74 درصد پرستاران بخش اورژانس سابقه کمتر از یک سال در بخش ویژه داشتند و 51 درصد دوره پرستاری اورژانس و 4/72 درصد پرستاران دوره پرستاری ویژه را نگذرانده بودند. بیشترین نیاز آموزشی در حیطه دانش، مربوط به دلایل اینتوباسیون بیمار؛ در حیطه مهارت، نحوه تنظیم پارامترهای ونتیلاتور؛ و در حیطه نگرش، ترس در مراقبت از بیماران تحت ونتیلاتور بود.
 

نتیجه گیری

با توجه به نتایج نیازسنجی ضروری است که در برنامه ریزی آموزشی برای پرستاران به مشکلات و نیازهای آن ها توجه کافی مبذول شود. به منظور رفع نیازهای حرفه ای، باید دوره های آموزشی کوتاه مدت یک روزه برگزار و جنبه های کاربردی و مهارتی را در آموزش پرستاران مدنظر قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2033781 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!