ارزیابی فراوانی پیامدهای تغذیه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تهوع، استفراغ، اسهال و یبوست از جمله مشکلات رایج بیماران بستری در بیمارستان است.  این مشکلات با بستری شدن بیماران در بخش مراقبت های ویژه افزایش می یابد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی تهوع، استفراغ، اسهال و یبوست در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.

روش

 این مطالعه از نوع مقطعی است. در این مطالعه 104 بیمار بستری شده در بخش مراقبت های ویژه در یک دوره شش ماه، از یکم شهریور 1397 تا یکم اسفندماه همان سال، با توجه به معیارهای ورود به مطالعه از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و  بررسی تخصصی وضعیت تغذیه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی انجام شد.

یافته ها

 بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه از لحاظ میزان تهوع، استفراغ، اسهال و یبوست بررسی شدند؛ 50 درصد استفراغ ، 3/44 درصد تهوع ، 7/35 درصد اسهال و 7/12 درصد یبوست داشتند.

نتیجه گیری

با توجه به میزان قابل توجه پیامدهای منفی تغذیه ای در بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه، احتمالا در نظر گرفتن برنامه اصولی و مبتنی بر شرایط از میزان پیامدهای منفی تغذیه ای این بیماران خواهد کاست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2033783 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!