ارتباط نوبت کاری با ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در پرستاران بیمارستان های آبادان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری های قلبی عروقی شایع ترین دلیل مرگ ومیر در سراسر دنیا است. فاکتورهای مختلفی مثل؛ فاکتورهای شغلی و محیطی در ایجاد این بیماری ها دخیل هستند. امروزه نوبت کاری یکی از استرسورهای شغلی به شمار می آید که در ایجاد  بسیاری از بیماری ها  به ویژه بیماری های قلبی عروقی موثر است. در پژوهش های پیشین نتایج ضدونقیض زیادی در ارتباط نوبت کاری و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی دیده می شود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط نوبت کاری با ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی بر اساس سیستم نمره دهی فرامینگهام در پرستاران بیمارستان های وابسته به  دانشکده علوم پزشکی آبادان سال 1398 می باشد.

 روش ها

 این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی است  که بر روی 120 پرستار (60 نفر نوبت کار  و 60 نفر روز کار)  شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی آبادان صورت گرفت. نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب در بخش های مختلف بیمارستان ها  و دارای شرایط ورود به مطالعه صورت گرفت. گردآوردی اطلاعات مربوط به پرستاران به کمک ابزاری دوقسمتی شامل فرم اطلاعات جمعیت شناسی (وضعیت مصرف سیگار، سابقه پزشکی و شغلی)  و سیستم نمره دهی فرامینگهام، از طریق مصاحبه انجام گرفت. نمونه های موردپژوهش  به مدت 2 ماه ازنظر فشارخون، با استفاده از فشارسنج دیجیتال کنترل شدند. در هر شیفت کاری دو بار (ابتدا و انتهای شیفت) فشارخون از واحدهای پژوهش گرفته شد و در پایان میانگین دو بار ثبت گردید. سطح Total Chol و HDL پس از 10-12 ساعت ناشتا و ارسال نمونه خون وریدی به مقدار 5 سی سی به آزمایشگاه انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون من ویتنی و آزمون کای دو انجام گرفت. تمامی آزمون ها با سطح معنی داری کمتر از  05/0 و فاصله اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

یافته ها

 یافته ها نشان داد که میانگین سنی در نوبت کاران 97/2±20/32 و در روز کاران 90/2±43/37 سال می باشد. میانگین سابقه کار در نوبت کاران 42/4±40/8 و در روز کاران 72/3±10/14 سال محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین نوبت کاری و ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی بر اساس سیستم نمره دهی فرامینگهام  تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (04/0=p) و ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در نوبت کاران بیشتر است.

بحث و نتیجه گیری

 نتایج این مطالعه نشان داد که نوبت کاری یکی از  ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی است. ازاین رو یافته های مطالعه می تواند برای پرستاران و مسئولین مربوطه جهت غربالگری و پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی مورداستفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2033784 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!