ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف گلیسرول و دمای ذوب در فرایند انجماد و ذوب اسپرم-های اپیدیدیمی قوچ

پیام:
چکیده:

انجماد اسپرم اپیدیدیمی اهمیت فراوانی در برنامه های حفاظت از گونه های اهلی و وحشی در معرض خطر و نیز دام های نر پر ارزش در معرض حذف دارد. در مطالعه حاضر با هدف دست یابی به یک روش بهینه ی انجماد و ذوب اسپرم اپیدیدیمی گوسفند، اسپرم های استخراج شده از ناحیه دم اپیدیدیم بیضه ی قوچ های کشتار شده در رقیق کننده ی حاوی غلظت های 2، 4 و 6 درصد گلیسرول منجمد شده و در دماهای 37 و 65 درجه سانتی گراد ذوب شدند. پس از ذوب، شاخص های حرکتی اسپرم ها با دستگاه CASA سنجیده شد. داده ها با مدل آماری factorial ANOVA به منظور یافتن اختلاف آماری بین اثرات اصلی غلظت گلیسرول و دمای ذوب و همچنین میان کنش بین اثرات اصلی (غلظت گلیسرول×دمای ذوب) تحلیل آماری شدند و به دلیل نبود یک میان کنش معنی دار، اثرات اصلی تفسیر شدند. تاثیر غلظت گلیسرول بر همه ی شاخص های حرکتی و تاثیر دمای ذوب بر اکثر این شاخص ها معنی دار بود (05/0>P). در بین غلظت های مختلف گلیسرول، کمترین تحرک مربوط به غلظت 2 درصد و بیشترین تحرک مربوط به غلظت 4 درصد بود (05/0>P). بین دو دمای مختلف ذوب، دمای 65 درجه ی سانتی گراد نسبت به دمای 37 درجه ی سانتی گراد بهبود معنی داری در اغلب شاخص های اندازه گیری شده ایجاد کرده بود (05/0>P). انجماد اسپرم ها در رقیق کننده ی حاوی 4 درصد گلیسرول و ذوب اسپرم های منجمد شده در دمای 65 درجه ی سانتی گراد بهترین نتیجه را به دنبال داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2033933 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!