تاثیر مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری بر سبکزندگی ارتقا دهنده سلامت و بهزیستی روانی زنان باردار چاق و دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

تغییرات فیزیولوژیک بارداری موجب چالش های عمیقی در سلامت ذهن می شود. این مطالعه با هدف تاثیر مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و بهزیستی روانی زنان باردار دارای اضافه وزن و چاق انجام گرفت.

مواد و روش ها

مطالعه بر روی 137 زن باردار با BMI ≥25 و سن بارداری 12 تا 16 هفته انجام گرفت. زنان به دو گروه مشاوره(67) و مراقبت روتین(70) تقسیم شدند. گروه مشاوره 4 جلسه مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری و گروه دیگر مراقبت روتین را دریافت کردند. پرسشنامه دموگرافیک، سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و بهزیستی روانشناختی قبل از شروع مداخله و 8 هفته بعد تکمیل گردید. آزمون های توصیفی، استنباطی و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) استفاده شد.

یافته ها

با استفاده از آزمون آنکوا بعد از تطبیق (adjusted) نمره قبل از مداخله در دو گروه، میانگین نمره سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بعد از مشاوره نسبت به گروه مراقبت روتین بیش تر بوده است (24/15±158/72در مقابل 24/88±141/29، 0/001 >d< 0/77,p). میانگین نمره بهزیستی روانی بعد از مشاوره نیز بیش تر از گروه مراقبت روتین بود(7/87± 75/92در مقابل 11/88± 72/17،0/04=P و 0/23= d).

استنتاج

مشاوره با مدل اطلاعات- انگیزش رفتاری موجب بهبود سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت شده و توانسته سطح بهزیستی روان را ارتقاء بخشد.

شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 3N20120125008822IRCT

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2033984 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.