بررسی نقاط قوت و ضعف فرهنگ ایمنی بیمار: مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه بررسی و تقویت فرهنگ ایمنی بیمار به طور گسترده مورد توجه سازمان های مراقبتی قرار گرفته است و اولین مرحله از ارتقای ایمنی بیمار، ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران انجام شد.

روش ها

 در این پژوهش مقطعی، توصیفی- تحلیلی، نمونه ای در دسترس شامل 214 نفر از پرستاران بیمارستان آموزشی امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1395 انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان (HSOPSC) به روش خودگزارش دهی در 12 حیطه جمع آوری شد و با آزمون های من ویتنی یو و کروسکال - والیس در نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.

نتا یج

حیطه یادگیری سازمانی - بهبود مداوم با کسب 75/86% امتیاز مثبت، نقطه قوت فرهنگ ایمنی بیمار بود. درحالی که حیطه های ارائه بازخورد به خطاها (45/64%)، تناوب گزارش دهی وقایع (41/70%)، مسائل کاری کارکنان (27/33%)، باز بودن مجاری ارتباطی (24/63%) و پاسخ غیر تنبیهی به خطاها (15/59%) نقاط ضعف فرهنگ ایمنی بیمار بودند. امتیاز کلی فرهنگ ایمنی بیمار در سطح نامطلوب (48/93%) و نیازمند ارتقاء بود. فرهنگ ایمنی با متغیرهای فردی پرستاران رابطه معنی داری نداشت (0/05<P).

بحث و نتیجه گیری

بر اساس یافته های مطالعه، فرهنگ ایمنی به ویژه در حیطه های باز بودن مجاری ارتباطی، پاسخ غیرتنبیهی به خطاها و مسائل کاری کارکنان در سطح مطلوبی نبوده و نیازمند مداخلات مدیریتی جهت بهبود است. ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار می تواند زمینه تدارک مراقبت های ایمن و با کیفیت را فراهم آورد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -209
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034007 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!