تحلیل چالش های آزادسازی سیاسی در اردن از منظر نظریه ساختمندی

پیام:
چکیده:

آزاد سازی سیاسی یا دموکراسی حداقلی با دموکراسی حداکثری و نهادینه شده یکسان نیست و لزوما به تثبیت و نهادینه شدن دموکراسی نمی انجامد. تحقق این هدف، مستلزم شرایط و فرصت های مطلوب در ساختار قدرت و حاکمیت و کنشگران سیاسی و مدنی است. این پژوهش با روش پژوهش تحلیلی- تبیینی و رویکرد جامعه شناختی سیاسی در قالب نظریه ساختار- کارگزار و ساختمندی و با هدف تحلیل ریشه ها و چالش های فراروی آزاد سازی سیاسی در اردن انجام شده است که با وقوع بحران اقتصادی و جنبش های اجتماعی اعتراضی طبقه های متوسط و توده ها در اردن از سال 1989 آغازشد و با بهار عربی جنب و جوش یافت، ضمن عدم انکار پاره ای دستاوردها، هنوز با چالش های سیاسی و اجتماعی جدی مواجه است. مهمترین پرسش پژوهش آن است که فرایند آزاد سازی سیاسی در اردن در سه دهه اخیر با چه موانع یا چالش های مهم سیاسی – اجتماعی برخوردار بوده است؟ یافته های تحقیق که در واقع همان تایید فرضیه ها هستند نشان می دهد که فرایند آزاد سازی سیاسی در اردن با وجود یک سری شرایط نسبتا خوب در ساختار قدرت، رهبری سیاسی، جنبش های اجتماعی و کنشگران مدنی و سیاسی، دارای یک سری دستاوردهای خوب دموکراتیک بوده است که نظام سیاسی این کشور را از شیخ نشین های خلیج فارس متمایز می سازد. با این وجود با یک سری چالش های مهم ساختاری و غیر ساختاری مواجه بوده که عبارتند از: ضعف اراده سیاسی در حاکمیت، چیرگی قابل توجه نخبگان و کنشگران حکومتی سنتی- قبیله ای، نهادینگی فرهنگ تابعیت در توده ها و شکاف های ایدئولوژیک و سیاسی بین کنشگران و نیروهای اجتماعی و معترض.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -325
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034278 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.