بررسی پارامتر های پلاکتی در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر علی شریعتی در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

تشخیص سریع و دقیق سکته قلبی حاد جهت درمان موثراولیه، ضروری است. اخیرا آزمایش تروپونین به عنوان یک مارکربیوشیمیایی برای تشخیص اولیه سکته قلبی حاد معرفی شده است.پارامترهای پلاکتی,P-LCR ،MPV،  PDWنیز نقش کلیدی در پاتوفیزیولوژی سندرم حاد کرونر بازی می کنند. هدف از این مطالعه بررسی ایندکس های پلاکتی، در بیماران مبتلابه سکته قلبی حاد بود.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی مقطعی345 بیمار مبتلا به سکته قلبی حاد که با درد قفسه صدری در سال 1397 به بیمارستان شریعتی مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تروپونین با روش فلورسانس ایمنواسی اندازه گیری شد. ایندکس های پلاکتی بیماران، با روش هیدرودینامیک فوکوسینگ تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردید.

نتایج

نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین سه متغیرMPV، P-LCR وpdw نشان داد که ارتباط معنی داری بین پارامترهای پلاکتی وجود داشت. هم چنین ضریب آزمون همبستگی اسپیرمن بین دو متغیرP-LCR و تروپونین، ارتباط معنی دار مثبتی را مشخص نمود.به دنبال افزایش نسبت پلاکت های بزرگ، سطح سرمی تروپونین خون بیماران مبتلا افزایش یافت (043/0(p=. میانگین MPV، P-LCR و PDWبه ترتیب (37/10، 74/27، 15/12) به دست آمد.

نتیجه گیری

ایندکس های پلاکتی MPV، P-LCR وPDW می توانند به عنوان فاکتور های پیش آگهی قوی و غیر وابسته در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد در نظر گرفته شوند. در این مطالعهP-LCR شاخص تر از سایر ایندکس های پلاکتی مشاهده گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1591 -1601
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034394 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.