نتایج درمانی کوتاه سازی رادیوس در بیماران کین باخ طی سال های 1390 تا 1395 در بیمارستان شفایحیاییان تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

 بیماری ابهام آمیز کین باخ، در افراد جوان باعث درد و ناتوانی مچ دست می شود. هدف از اجرای این مطالعه، ارزیابی نتایج کوتاه سازی استخوان رادیوس در این بیماران، از نظر بالینی و رادیولوژیک بود.

روش ها

 در یک مطالعه ی گذشته نگر، داده های پرونده ی 100 بیمار با سابقه ی کین باخ، مورد بررسی قرار گرفت. این افراد، شامل 66 مرد و 34 زن با میانگین سنی 6/7 ± 9/28 سال بودند که به روش جراحی کوتاه کردن رادیوس درمان شدند. اندکس های مچ و پرسش نامه ی Disabilities of the arm, shoulder and hand score (Quick DASH) برای کلیه ی این افراد محاسبه و تکمیل گردید.

یافته ها

 بیماران 60 درصد اولنار مینوس، 26 درصد نوتر و 14 درصد اولنار پلاس بودند. متوسط امتیاز کسب شده از پرسش نامه ی Quick DASH برای مرحله ی اول و دوم Lichtman 30/6 ± 34/11 و برای مرحله ی سوم Lichtman 40/10 ± 05/23 بود. در 3 درصد بیماران، تاخیر جوش خوردن بیش از 5 ماه و در 1 درصد بیرون زدگی پیچ از استخوان پیدا شد و یک مورد عفونت سطحی به وجود آمده بود. متوسط زمان تا یونیون 16 هفته بود. واریانس اولنا در گروه های مختلف Lichtman مشابه بود. از نظر درد بعد از عمل، 29 درصد بدون درد، 39 درصد درد خفیف، 23 درصد درد متوسط، 8 درصد درد شدید و 1 درصد درد بسیار شدید داشتند. اولنار واریانس از متوسط 9/0- به 1/0+ رسید. 4 درصد درگیری دوطرفه و 45 درصد درگیری دست غالب داشتند و بعد از عمل، در 26 درصد رادیوس کمتر از 1 میلی متر کوتاه شده بود. در طول مدت پی گیری بیماران در هیچ یک از بیماران پیشرفت رادیولوژی دیده نشد.

نتیجه گیری

در بیماری کین باخ بعد از عمل کوتاه سازی رادیوس، حتی در مواردی که رادیوس تا رسیدن به اولنار واریانس نوتر کوتاه نشده بود، درد بیماران بهبود یافت. این بهبود در مراحل اول و دوم بیماری چشم گیرتر بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
775 -783
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034569 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.