تاثیر تجویز محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم (GIK) بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی: یک کارآزمایی بالینی یک سو کور

پیام:
چکیده:
مقدمه

 با وجود بیش از 40 سال بررسی های انجام گرفته در خصوص تاثیر محلول Glucose-Insulin-Potassium (GIK) بر پیامدهای بالینی جراحی قلب، استفاده و تاثیر آن همچنان چالش برانگیز است. از این رو، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر محلول GIK بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی انجام گرفت.

روش ها

 این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 49 نفر بیمار کاندیدای عمل جراحی قلب با استفاده از بای پس قلبی- ریوی در کودکان زیر 12 سال در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام شد. بیماران به دو گروه مورد (25 = n) و شاهد (24 = n) تقسیم شدند. گروه مورد یا GIK، محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم و گروه شاهد، محلول نرمال سالین دریافت کردند. آریتمی، فراوانی مصرف داروهای انسولین و آدرنالین، نیاز به شوک، مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان و فشار خون در هر دو گروه ثبت شد. داده ها در دو گروه با استفاده از آزمون های Independent t، 2</sup>χ و Repeated measures ANOVA مورد واکاوی قرار گرفت.

یافته ها

 مصرف محلول GIK باعث کاهش معنی داری در نیاز به شوک پس از عمل جراحی، فراوانی آریتمی، مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان و کاهش مصرف داروهای اینوتروپ در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0 > P).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج مطالعه، می توان بیان کرد که استفاده از محلول GIK به هنگام عمل جراحی قلب، باعث کاهش پیامدهای بالینی، از جمله کاهش مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان، زمان پمپ قلبی ریوی حین عمل، دفعات نیاز به شوک قلبی حین عمل و داشتن آریتمی پس از عمل جراحی قلب باز در اطفال می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
806 -812
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034573 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.