بررسی تاثیر آلودگی ناشی از گازوئیل بر فرسایش پذیری خاک های غنی از آهک در حاشیه انبار نفت همدان با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آلودگی خاک ها با هر کدام از فرآورده های نفتی باعث تغییر در ویژگی های زمین شناسی مهندسی خاک ها شده و رفتار خاک ها را تغییر می دهد. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آلودگی ناشی از گازوییل بر فرسایش پذیری خاک ها، محدوده انبار نفت همدان انتخاب گردید و به این منظور از دستگاه شبیه ساز باران استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی، سه لایه خاک در محدوده بررسی شده وجود دارد که مطابق رده بندی یونیفاید در رده SM قرار دارند و دارای مقادیر بسیار بالای آهک، یعنی 15/85%  در لایه بالایی، 16/62% در لایه میانی و 72/88% در لایه پایینی هستند. تعیین ویژگی های زمین شناسی مهندسی نمونه ها با انجام آزمایش های تعیین درصد رطوبت، دانه بندی و هیدرومتری، کلسی متری، تعیین GS، حدود آتربرگ، تراکم استاندارد، برش مستقیم و مقاومت فشاری تک محوری روی نمونه های غیرآلوده و آلوده به گازوییل انجام شد. برای بررسی اثر ویژگی های زمین شناسی مهندسی نمونه های غیرآلوده و آلوده به گازوییل بر فرسایش پذیری با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران، از شیب های 10، 20، 30 و 40 درجه، شدت بارش مشابه با میانگین شدت بارش منطقه و تراکم خاک با رطوبت بهینه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آلودگی ناشی از گازوییل باعث کاهش مقادیر پارامترهای مقاومتی خاک های منطقه بررسی شده و این کاهش مقادیر پارامترهای مقاومتی، خود باعث افزایش فرسایش پذیری خاک های آلوده نسبت به خاک های غیرآلوده شده است. بدین صورت که حداکثر مقدار فرسایش در سه لایه خاک در 19 و 15 درصد گازوییل تقریبا 3 برابر مقدار فرسایش در حالت غیرآلوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
289 تا 316
لینک کوتاه:
magiran.com/p2034887 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!