تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سلامت عمومی و جرات مندی دختران نوجوان مورد سوءاستفاده جنسی

پیام:
چکیده:
مقدمه

 سوءاستفاده جنسی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده سلامت دختران در جهان است. مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی هستند که نوجوانان با یادگیری آن ها می توانند در مورد خود و انسان های دیگر به طور شایسته تری عمل کنند. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی و جرات مندی دختران مورد سوءاستفاده جنسی انجام شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع کارآزمایی آموزشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش دختران با تجربه آزار و اذیت جنسی شهر تهران در سال 1397 بودند. 40 نفر با نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه های آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) و مقیاس جرات مندی (گمبریل و ریچی، 1975) استفاده شد. در گروه آزمایش، آموزش مهارت زندگی در 9 جلسه به صورت هفته ای 2 جلسه و هر جلسه 120 دقیقه اجرا گردید. در پایان آموزش از گروه ها پس آزمون گرفته شد و 2 ماه بعد نیز مرحله پیگیری انجام شد. داده ها با آنالیز واریانس دوطرفه با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

یافته‌ها

نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت زندگی بر سلامت عمومی (59/3=F، 014/0=p و 22/0=Eta) و جرات مندی دختران نوجوان مورد سوءاستفاده جنسی (32/4=F، 001/0=p و 26/0=Eta) گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر مثبت و معنی داری داشت.

نتیجه‌گیری

آموزش مهارت های زندگی می تواند جرات مندی دختران نوجوان را بهبود بخشد و علایم روان شناختی ناشی از سوءاستفاده جنسی را کنترل کند. درمان مکمل آموزش مهارت های زندگی در کنار درمان روان پزشکی روتین این بیماران توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035232 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.