فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تاکید بر سازمان ماموریت محور بین المللی

پیام:
چکیده:
انتخاب ساختار سازمانی مناسب، یکی از شروط ضروری برای تطبیق موفقیت آمیز با تحولات بین المللی است؛ که این کار با طراحی مداوم ساختار سازمانی امکان پذیر خواهد شد. لذا پژوهش حاضر، باهدف فهم طراحی پیکربندی ساختارها با تاکید سازمان ماموریت محور بین المللی انجام شده است. روش پژوهش حاضر، بررسی کیفی است که ضمن بررسی ادبیات موضوع با روش تحلیل موضوعی، معیارهای موثر با استفاده از نرم افزار مکس کیودا شناسایی گردید؛ و همچنین، با استفاده از نقطه نظرات شانزده نفر از خبرگان جامعه آماری، دانشگاه با نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند، با کمک فن دلفی فازی، در دو مرحله، از طریق نظرسنجی آنلاین، هیجده تا معیار برای پیکربندی ساختارها، تحلیل و قطعی گردید. تجزیه وتحلیل داده ها درنهایت منجر به شکل گیری هیجده تا مضمون سازمان دهنده و سه تا مضمون فراگیر شامل کشش ها، بخش های مهم سازمان، انواع هماهنگی های سازمان شد. نتایج نشان دادند که ایدئولوژی سازمانی به عنوان مهم ترین معیار در طراحی پیکربندی سازمان های ماموریت محور بین المللی است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035610 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.