ارزیابی چند روش عصاره گیری مس قابل جذب ذرت در برخی خاک های آهکی ایران

پیام:
چکیده:

در این پژوهش ارزیابی برخی روش های تعیین مس قابل جذب خاک برای محصول ذرت در 21 خاک آهکی با استفاده از نمونه های مرکب خاک سطحی (0-30 سانتی متر) انجام گرفت. طی آزمایش گلخانه ای گیاه ذرت (Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704 در سه تکرار کشت شد. پس از 60 روز (پایان دوره رشد رویشی) شاخص سبزینه برگ قبل از برداشت و وزن تر و خشک بخش هوایی و مقدار مس جذب شده بخش هوایی گیاه بعد از برداشت اندازه گیری شد. اکسالات آمونیوم، هیدروکسیل آمونیوم هیدروکلراید، DTPA-TEA، AB-DTPA، AC-EDTA، عصاره گیرهای مورد بررسی در این پژوهش بودند. بر طبق نتایج حاصله مس عصاره گیری شده توسط هیچ یک از عصاره گیرهای مورداستفاده در این پژوهش  با شاخص های رشد ذرت همبستگی معنادار نداشت. لگاریتم مس عصاره گیری شده با DTPA-TEA با لگاریتم مس جذب شده توسط ریشه ذرت ضریب همبستگی معنادار(p<0.05) نشان داد. عصاره گیرهای DTPA-TEA و اکسالات آمونیوم سریع به ترتیب کمترین برابر با 57/1 و بیشترین مقدار مس برابر با 9/25 میلی گرم بر کیلوگرم را عصاره گیری کردند. بیشترین ضریب همبستگی معنادار بین روش های عصاره گیری AB-DTPA و AC-EDTA (**0/93=r) مشاهده شد. ضرایب همبستگی مس عصاره گیری شده با DTPA-TEA و شاخص های رشد ذرت در 48 ساعات اولیه عصاره گیری مس روند افزایشی داشت و در این میان بیشترین ضریب همبستگی مثبت معنادار بین شاخص سبزینه برگ و مس عصاره گیری شده با DTPA-TEA (*0/53=r) مشاهده شد. درنهایت عصاره گیر DTPA-TEA به عنوان عصاره گیر مناسب در این پژوهش انتخاب شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035826 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.