بررسی تاثیر پایه بر میدان جریان باد اطراف دو ساختمان هم ردیف

پیام:
چکیده:
در تحقیق حاضر میدان جریان متلاطم باد اطراف دو ساختمان هم ردیف بدون پایه و بر روی پایه در فواصل مختلف به روش عددی بررسی شده است. به منظور مدل سازی آشفتگی از دو مدل آشفته(k-ɛ)دسته نرمالسازی مجدد و k-ɛتحقق پذیر استفاده شده است. براساس شبیه سازی های عددی صورت گرفته، توزیع سرعت طولی اطراف ساختمانهای منفرد بدون پایه و بر روی پایه با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده اند. سپس با استفاده از مدل اعتبار سنجی شده، برای شبیه سازی میدان جریان اطراف ساختمانهای هم ردیف بدون پایه و بر روی پایه از مدل k-ɛتحقق پذیر استفاده شده و سرعت طولی برای دو عدد رینولدز 17000 و 170000 ارائه شده اند. به صورت تقریبی میدان سرعت اطراف مدل ساختمان های بدون پایه در دو عدد رینولدز مشابه می باشند، اگر چه برای ساختمان های بر روی پایه تفاوت اندکی در توزیع سرعت به ویژه در بخش زیرین و روی ساختمانها مشاهده می شود. مقایسه نتایج نشان می دهد که قرار دادن ساختمان بر روی پایه به دلیل حذف جریان برگشتی در پشت ساختمان منجر به کاهش نیروی پسای وارده به ساختمان می گردد. همچنین وجود پایه ها سبب می شود که طول اتصال مجدد روی ساختمان بالادست افزایش یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -260
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036099 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!