بررسی میدان جریان نانوسیال و انتقال حرارت توامان در چاه گرمایی میکروکانالی با میکروکانال های مثلثی و چهارآرایش مختلف

پیام:
چکیده:

در این مقاله میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک چاه گرمایی میکروکانالی مستطیلی، شامل هفت میکروکانال با مقطع مثلثی متساوی الساقین، به صورت عددی و سه بعدی با لحاظ نمودن هدایت در قسمت های
جامد بررسی شده است. معادلات حاکم با روش حجم محدود بر مبنای اجزا محدود و با استفاده از الگوریتم کاپلد حل شده اند. هدف اصلی بررسی اثر چهار آرایش مختلف بر روی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم بوده است استفاده از نانوسیال و افزایش کسر حجمی از صفر تا 4 درصد موجب افزایش عدد ناسلت متوسط بین 4/72 درصد تا 5/47 درصد کاهش مقاومت حرارتی بین1/81تا 2/34 و کاهش نسبت بیشینه اختلاف دمای کف چاه گرمایی به شار حرارتی بین1/28 درصد تا 1/56 درصد می شود آرایشI نسبت به سه آرایش دیگر بین1/69 درصد تا 18/33 درصد عدد ناسلت متوسط بیشتر، بین 3/55 درصد تا 29/29 درصد مقاومت حرارتی کمتر و بین 5/23 درصد تا 36/25درصد نسبت بیشینه اختلاف دمای کف چاه گرمایی به شار حرارتی کمتر دارد همچنین شاخ صهای عملکرد چاه گرمایی با در نظر گرفتن اثر حرکت براونی بین 0/1درصد تا 0/75 درصد و با در نظر گرفتن خواص متغیر با دما بین1/9درصد تا 3/9 درصد بهبود پیدا می نمایند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
381 -398
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036107 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!