مقایسه میزان حداکثر تورک دستی در سه نوع سیستم ایمپلنت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اختلاف در شکل و اندازه آچارهای دستی در سیستم های مختلف، تورک اعمال شده را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مقادیر تورک ناشی از آچارهای دستی بلند و کوتاه در سه سیستم مختلف ایمپلنت شامل ITI، Implantium و Nobel Biocare انجام شد.

روش بررسی

در این تحقیق آزمایشگاهی، 5 دندانپزشک ماهر با حداقل 5 سال سابقه کار کلینیکی ایمپلنت، با استفاده از آچارهای دستی بلند و کوتاه، حداکثر نیروی بسته شدن را اعمال نموده و مقادیر تورک با استفاده از تورک متر دیجیتال اندازه گیری شد. اعمال نیروی تورک به تعداد 3 بار و با فاصله زمانی 10 دقیقه در شرایط یکسان انجام شد. آزمون آنالیز واریانس دو طرفه و مقایسه های دو به دوی گروه ها نیز با استفاده از آزمون مقایسه های متعدد Tukey انجام شد.

یافته ها

در آچارهای دستی بلند، مقادیر تورک در سیستم های ITI، Implantium و Nobel Biocare به ترتیب برابر  Ncm57/73±4/27،  Ncm6/09±34/8و  Ncm6/94±30/6برآورد شد. در آچارهای دستی کوتاه، این مقادیر به ترتیب برابر  Ncm4/3±26/5،  Ncm27/94±35/7و  Ncm13/26±30/5به دست آمد. تفاوت های معنی داری بین سیستم های ایمپلنت ITI و Implantium (P<0/0001) و نیز سیستم های Implantium و Nobel Biocare (P<0/021) وجود داشت ولی تفاوت مقادیر تورک آچارهای دستی در سیستم های ITI و Nobel Biocare از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری

 مقادیر تورک ناشی از آچارهای دستی بلند و کوتاه برحسب سیستم های ایمپلنت مختلف متفاوت بود. این مقادیر، در سیستم های ITI و Nobel Biocare کمتر و در سیستم implantum بیشتراز مقادیر پیشنهادی شرکت های سازنده بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036117 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.