بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به احیای قلبی- ریوی در بیماران اورژانس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کنترل یک وضعیت اورژانس در مطب وظیفه دندانپزشک است، بنابراین از دندانپزشکان انتظار می رود که درمان اولیه اورژانس را برعهده گیرند و در خصوص احیای قلبی- ریوی اطلاعات کافی داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به احیای قلبی- ریوی در بیماران اورژانس بود.

روش بررسی

در این مطالعه مقطعی تعداد 200 نفر از دانشجویان دندانپزشکی سال آخر از 4 دانشکده دندانپزشکی شهر تهران شامل 44 مرد و 156 زن، به صورت تصادفی انتخاب شدند و با یک پرسشنامه چند گزینه ای که اطلاعات آنان را در مورد احیاء قلبی- ریوی ارزیابی می کرد، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 با روش های آماری در دو قالب توصیفی و استنباطی به صورت ترسیم نمودار محاسبه کمیت های آماری و آزمون های آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 میانگین نمره به دست آمده 2/43 ± 5/43 بود. رابطه مثبت معنی داری بین کلاس های عملی آموزشی و سطح اطلاعات یافت شد (P=0/001)، اما ارتباط معنی داری بین زن و مرد (P=0/409) و نیز بین دانشجویان دانشکده های مختلف مشاهده نگردید (P=0/089).

نتیجه گیری

 افراد شرکت کننده از نظر آگاهی در وضعیت مناسبی قرار نداشتند و نیاز به آموزش بیشتری در این زمینه در دوره دندانپزشکی احساس می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
120 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036123 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.