بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آنها از محیط یادگیری در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

محیط یادگیری بر رشد و توسعه یادگیرنده در یک موسسه آموزشی تاثیر میگذارد. سرزندگی و انگیزش تحصیلی از جمله عوامل تعیین کننده موفقیت در نظام آموزشی می باشند. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان براساس ادراک آن ها از محیط یادگیری انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان تشکیل دادند که حجم نمونه معادل 283 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود. اطلاعات توسط پژوهشگران و با استفاده از پرسشنامه های ارزیابی محیط یادگیری، سرزندگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی جمع آوری شدند. در ادامه، داده ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS و آزمون های ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون تحلیل گردیدند.

یافته ها

 بر مبنای یافته ها بین سرزندگی تحصیلی و ادراک دانشجویان از محیط یادگیری، همبستگی مثبتی وجود داشت. همچنین ادراک دانشجویان از محیط یادگیری، پیش بینی کننده سرزندگی و انگیزش تحصیلی آن ها بود و تمامی مولفه های ادراک دانشجویان از محیط یادگیری قادر به پیش بینی سرزندگی دانشجویان بودند. شایان ذکر است که از بین مولفه های ادراک از محیط یادگیری، تنها مولفه ادراک از جو آموزشی نقش معناداری در پیش بینی انگیزش تحصیلی داشت.

نتیجه گیری

 بر مبنای نتایج می توان گفت که هرچه درک دانشجویان از محیط یادگیری بهتر باشد، انگیزه آن ها در جهت علاقه مندی به پیشرفت تحصیلی در رشته های مختلف آموزشی و پژوهشی بیشتر خواهد بود. بهبود محیط یادگیری نیز سرزندگی تحصیلی دانشجویان را در واکنش به چالش ها و موانع پیش رو در محیط های آموزشی افزایش خواهد داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036161 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.