رابطه رضایت کارکنان بیمارستان با رضایت مادران، کیفیت خدمات و روند بهبودی کودکان

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

بیمارستان ها به دنبال جلب حداکثر رضایت بیماران هستند که این موضوع در بخش اطفال اهمیت مضاعفی دارد. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت کارکنان با رضایت مادران، کیفیت خدمات و روند بهبودی کودکان در بخش اطفال بیمارستان انجام شد.

روش کار

جامعه مورد مطالعه در پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی حاضر را 16 نفر از کارکنان و 30 نفر از مادران کودکان بستری شده در بخش اطفال یک بیمارستان در منطقه محروم تشکیل دادند که این افراد بدون نمونه گیری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های پژوهشگرساخته ای بودند که پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0/712 و 0/926 به دست آمد (به ترتیب پرسشنامه های کارکنان و مادران) که معنادار بود و اعتبار آن ها توسط گروهی از متخصصان سلامت تایید شد. تحلیل نتایج نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و آزمون های کای دو و دقیق فیشر صورت گرفت.

یافته ها

در پژوهش حاضر رابطه معنادار و مستقیمی بین رضایت مادران با خدمات تصویربرداری (004/p=0)، خدمات پزشکی  (003/p=0)، نظر کادر بالینی درباره روند بهبودی (005/=0p)  و خدمات پذیرش و رضایت کارکنان (009/=0p) وجود داشت؛ اما بین رضایت مادران با تحصیلات (0/891 =p)، نوع بیمه (817/=0p)، خدمات آزمایشگاهی (164/=0p) و خدمات بیمار (064/=0p) رابطه ای مشاهده نشد. در مقابل، بین رضایت کارکنان با شغل (005/p=0)، مزایا (015/=0p) و تغذیه (029/=0p) رابطه ای مستقیم وجود داشت؛ اما بین رضایت کارکنان با توجه سرپرستار یا مسئول بخش (897/p=0) رابطه ای مشاهده نگردید.

نتیجه گیری

 بر مبنای نتایج رضایت مادران از پزشک، پرستار و خدمات رفاهی متوسط بود و هرچه کادر بالینی بیمارستان بیشتر به مراقبت از کودکان توجه می نمودند، رضایت مادران افزایش می یافت. شایان ذکر است که افزایش و پرداخت به موقع حقوق و مزایا و امکانات رفاهی می تواند بر رضایت و بهبود عملکرد کارکنان اثرگذار باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036162 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.