رابطه وسواس فکری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

عوامل متعددی عملکرد تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهند که برخی موجب بهبود عملکرد تحصیلی شده و برخی باعث تضعیف عملکرد تحصیلی می گردند. در این ارتباط، مطالعه حاضر به منظور تعیین رابطه بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان پزشکی عمومی تشکیل دادند که از میان آن ها 285 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های وسواس فکری هوکسما و مارو و فرسودگی تحصیلی برسو انجام شد و داده ها به شیوه همبستگی تحلیل گردیدند.

یافته ها

یافته ها حاکی از آن بودند که بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی در هر دو گروه دختران و پسران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این مطالعه مقدار ضریب همبستگی بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی در دختران و پسران به ترتیب (0/335=r)، (0/000=sig) و (0/250=r)، (0/012=sig) به دست آمد. علاوه براین، نتایج نشان دادند که وسواس فکری (3/339=f) و سال های تحصیل (3/683=f) بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان اثرگذار هستند؛ اما تاثیر وسواس فکری بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان براساس سال تحصیلی متفاوت نبود.

نتیجه گیری

 نتایج نشان دادند که بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در حقیقت، از آنجایی که دانشجویان پزشکی با استرس های فراوان، ساعات کار طولانی و سال های تحصیل طولانی مواجه هستند، زمینه برای وسواس فکری و به دنبال آن فرسودگی تحصیلی مهیا می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
52 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036163 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.