بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و ارتباط برخی از عوامل اثرگذار بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان تنکابن در سال 97-1396

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

آلودگی به شپش سر یکی از معضلات بهداشتی در مدارس است که منجر به ایجاد مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی در دانش آموزان می شود. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و ارتباط عوامل اثرگذار بر آن در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان تنکابن در سال 97-1396 انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی انجام شد و در آن از میان 5817 دانش آموز، 1466 نفر پس از دسته بندی خوشه ایبه شیوه تصادفی برای بررسی آلودگی به شپش سر انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که اطلاعات و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شدند و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار 20 SPSS و آزمون های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردیدند.

یافته ها

 از میان 1464 دانش آموز مورد بررسی، 292 نفر (9/19 درصد) آلوده بودند؛ بیشترین آلودگی در پایه تحصیلی اول مشاهده شد. نتایج حاصل از این مطالعه گویای آن بودند که بین شیوع آلودگی به شپش سر و سن، تحصیلات والدین، شغل پدر، رعایت بهداشت فردی، استفاده از وسایل شخصی، تعداد اعضای خانوار، محل سکونت، دفعات استحمام، حضور مربی بهداشت در مدارس، خوابیدن در اتاق مشترک و سابقه آلودگی در فرد یا خانواده ارتباط معناداری وجود دارد (P>0/05)؛ اما بین شیوع آلودگی به شپش سر و پایه تحصیلی، شغل مادر، نوع و اندازه مو ارتباط معناداری مشاهده نگردید (P>0/05).

نتیجه گیری

 نتایج نشان دادند که میزان تحصیلات والدین، داشتن مربی بهداشت، رعایت بهداشت فردی و دفعات استحمام با شیوع شپش سر در جمعیت رابطه معکوس دارد. در این راستا به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع شپش سر، تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه ضروری می باشد

زبان:
فارسی
صفحات:
61 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036164 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.