بررسی رابطه میان گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان با رویکرد مدل معادلات ساختاری

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

امروزه شبکه های بهداشت و درمان به عنوان اعمال کنندگان سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، بدون تمایل داوطلبانه کارکنان نسبت به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خود نمی باشند. در این شرایط، رفتار شهروندی- سازمانی با افزایش بهره وری در کار و اثربخشی کارکنان می تواند در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به توسعه عملکرد سازمان شود. یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر بروز این رفتارهای متعالی، اثرات جانبی فناوری های جدید و اینترنت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی- سازمانی کارکنان انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری ساده، 165 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش رفتار شهروندی- سازمانی و گشت زنی اینترنتی از مقیاس های استاندارد استفاده گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفت.

یافته ها

 نتایج نشان دادند که رابطه معکوس و معناداری میان رفتار شهروندی- سازمانی و گشت زنی اینترنتی وجود دارد (p<0/001). این ارتباط معکوس و معنادار در آزمون مدل معادلات ساختاری نیز مورد تایید قرار گرفت (0/79=β). در این مطالعه مقادیر شاخص های نیکویی برازش عبارت بودند از: 0/076=RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)، 0/97=NFI (Normed Fit Index)، 0/97=GFI (Goodness of Fit Index) و 1/91=χ2/df که همگی نشان از برازش مطلوب مدل داشتند.

نتیجه گیری

یافته های این پژوهش موید آن بودند که گشت زنی اینترنتی کارکنان تاثیر نامطلوبی بر بروز رفتار شهروندی- سازمانی آن ها دارد؛ از این رو پیشنهاد می شود مسئولان شرایطی را محیا نمایند تا هنجارهای گروهی، سازمانی و درگیرشدن در کار برای کارکنان اهمیت بیشتری پیدا کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036165 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.