اثر صخره شیشه ای بر عملکرد مدیران و کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان، با نقش میانجی سکوت سازمانی

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی اثرات صخره شیشه ای بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سکوت سازمانی در میان کارکنان و مدیران زن شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور با ارائه یک مدل انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی و مبتنیبرمدلمعادلاتساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان و مدیران زن شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور تشکیل دادند که 281 نفر با روش نمونه گیری تمام شمار به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفتند. برایجمع آوریاطلاعاتاولی هازپرسش نامه های استاندارد صخره شیشه ای ضرغامی فرد و بهبودی (1393)، پرسش نامه سکوت سازمانی واکولا و بوراداس (2002) و پرسش نامه عملکرد سازمانی هرسیوگلداسمیت (2003)استفاده شد. روایی پرسش نامه ها با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج آزمون تحلیل معادلات ساختاری نشان داد صخره شیشه ای با میزان 74 درصد بر کاهش عملکرد کارکنان زن در سازمان اثرگذار است؛ همچنین سکوت سازمانی نیز 29 درصد بر کاهش عملکرد کارکنان زن تاثیرگذار است. میزان اثر صخره شیشه ای بر سکوت سازمانی نیز بسیار بالا بود که اثر 80 درصدی را داشت. با توجه به نتایج پژوهش مشخص گردید که صخره شیشه ای منجر به سکوت سازمانی خواهد شد که این امر، عملکرد کارکنان زن را در سازمان های ورزشی کاهش خواهد داد؛ بنابراین، شایسته است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان به نظام شایسته سالاری تاکید کرده و از زنانی که قابلیت های لازم را در پست های مدیریتی از خود نشان داده اند، حمایت جدی به عمل آورده و آنها را مانند مردان به پست های کلیدی منصوب کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036363 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.