مقایسه سطح سرمی ویتامین D در زنان باردار نولی پار مبتلا به پره اکلامپسی شدید با زنان باردار سالم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اختلالات هایپرتانسیو، به عنوان یکی از عوامل موربیدیتی و مورتالیتی در 5% حاملگی ها رخ می دهد. یکی از عوامل ایجاد پره اکلامپسی، تنظیم نامناسب آنزیم فعال کننده Cyp27B1 در جفت بوده که ناشی از کمبود ویتامین D می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سطح ویتامین D با ابتلا به پره اکلامپسی در زنان باردار انجام شد.

روش بررسی

در یک مطالعه مورد - شاهدی بر روی 140 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) دانشگاه قم، 70 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید در گروه مورد و 70 زن باردار سالم از نظر پره اکلامپسی در گروه شاهد قرار گرفتند. نمونه خون از نظر ویتامین D با روش ایمونواسی در بازه زمانی سال 1396-1395 بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تی تست تجزیه وتحلیل شدند.

یافته ها

در این مطالعه براساس آزمون تی تست، میانگین سطح سرمی ویتامین D درگروه مورد مبتلا پره اکلامپسی، 8/53±13/77نانوگرم برمیلی لیتر و در گروه شاهد، 6/82±16/73نانوگرم برمیلی لیتر به دست آمد که ازنظر آماری معنی دار بود (p<0/05).

نتیجه گیری

 نتایج این مطالعه نشان داد مادران مبتلا به پره اکلامپسی شدید در معرض کمبود آشکار ویتامین D قرار دارند؛ لذا تجویز کافی ویتامین D می تواند در پیشگیری از پره اکلامپسی موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036422 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.