تاثیر پیش تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی

پیام:
چکیده:
به منظور حفظ محیط زیست و بهبود رشد گیاه تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال 1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار بر بذر دان سیاه (Guizotia abyssinica (L.F) Cass) در گلخانه پژوهشی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. پیش تیمار فیزیکی بذر به صورت قرارگیری بذرها در شدت های مختلف میدان مغناطیسی شامل صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی تسلا (در مدت زمان 5 دقیقه) به عنوان عامل اول و دور آبیاری در سه سطح 2، 4 و 6 روز به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شد. تاثیر شدت میدان مغناطیسی، تنش خشکی و اثرات متقابل آن ها بر تمامی صفات مورد بررسی معنی دار بود. بیشترین وزن خشک ریشه در شدت میدان 150 میلی تسلا تحت دور آبیاری 2 روز، بیشترین وزن خشک برگ، طول ریشه و تعداد گل در شدت میدان 100 میلی تسلا به ترتیب تحت دور آبیاری 2، 2 و 6 روز، بیشترین محتوای کلروفیل a و (a+b) و کاروتنوئیدها در شدت میدان 50 میلی تسلا تحت دور آبیاری 6 روز، بیشترین محتوای کلروفیل b در شدت میدان 150 میلی تسلا تحت دور آبیاری 4 روز و کمترین محتوای مالون دی آلدئید در شدت میدان 200 میلی تسلا تحت دور آبیاری 2 روز حاصل شدند. بیشترین تعداد گل (به عنوان مهم ترین شاخص موثر در افزایش عملکرد) برای دور آبیاری 2 و 4 روز در شدت میدان 200 میلی تسلا و برای دور آبیاری 6 روز در شدت میدان های 50 و 100 میلی تسلا به دست آمد. به طور کلی می توان گفت اعمال میدان مغناطیسی با شدت های ملایم می تواند در بهبود شرایط تنش موثر واقع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036611 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!