اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثر محیط رشد پایه مادری بر استقرار گیاهچه و بنیه بذرهای جو (Hordeum vulgare L.) رقم ترکمن، پس از انبارداری طبیعی، آزمایش مزرعه ای به صورت طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گردید. تیمار های رطوبتی شامل: آبیاری کامل، تنش متوسط (قطع آبیاری در مرحله گلدهی) و تنش شدید (قطع آبیاری از گلدهی تا برداشت)، و تیمارهای کودی شامل شاهد (بدون کود)، کود زیستی، کود ورمی کمپوست، کود شیمیایی، تلفیقی از کود زیستی با شیمیایی و کود ورمی کمپوست با شیمیایی بود که بر پایه مادری اعمال شد. بنیه بذر پس از پنج سال انبارداری طبیعی با استفاده از آزمون های بنیه و هدایت الکتریکی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد انبارداری، درصد ظهور گیاهچه در مزرعه را کاهش داد. درصد ظهور گیاهچه در بذرهایی که تحت تنش خشکی تولید شدند پس از انبارداری کاهش یافت. درحالی که گیاهانی که تحت تنش کم آبی متوسط رشد کردند و کود تلفیقی ورمی کمپوست به همراه کود شیمیایی دریافت کرده بودند در زمان کم (25/8 روز) بیش ترین درصد ظهور گیاهچه در مزرعه (8/99) را داشتند، با این حال نتایج بنیه بذر و استقرار گیاهچه قبل و بعد از انبارداری نشان داد که جوانه زنی توده های بذری که تلفیقی از کود شیمیایی و زیستی دریافت کردند و تحت تنش کم آبی متوسط و شدید رشد کردند در طی انبارداری کاهش نیافت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036618 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!