اثر عصاره هیدروالکلی سرخه ولیک (Crataegus monogyna Jacq.) بر هیستوپاتولوژی و نشانگرهای آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی نر بالغ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیماری دیابت ملیتوس با تغییرات فیزیکی، فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی در بافت کبد همراه است. هدف از این مطالعه بررسی اثرهای حفاظتی عصاره هیدروالکلی سرخه ولیک (Crataegus monogyna Jacq.) بر هیستوپاتولوژی و عملکرد کبد در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین بود. در این مطالعه تجربی موش های صحرایی نر نژاد wistar به طور تصادفی در 6 گروه 8 تایی (8n=) شامل کنترل، دیابتی درمان نشده، دیابتی درمان شده با دوزهای 100، 200 و 400 (mg/kg) عصاره سرخه ولیک و کنترل مثبت (دیابتی درمان شده با کاپتوپریل) تقسیم شدند. پس از 3 هفته تجویز عصاره و دارو به صورت درون صفاقی، سطح سرمی آنزیم های کبدی و آلبومین تعیین گردید و نمونه بافت کبد برای بررسی های هیستوپاتولوژی تهیه شد. برای القاء دیابت mg/kg60 استرپتوزوتوسین (STZ) به صورت داخل صفاقی تزریق شد و پس از مشاهده علائم دیابت (قند خون بالای mg/dL250 و پرنوشی) تیمار توسط عصاره و دارو انجام گردید. در موش های دیابتی در مقایسه با موش های کنترل، آلبومین سرم کاهش معنی دار و میزان گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز (GPT) و گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) سرم افزایش معنی دار نشان دادند (0.05>P). تیمار موش های دیابتی با دوزهای مختلف عصاره سرخه ولیک سبب افزایش معنی دار آلبومین سرم و کاهش معنی دار GGT سرم شد (0.05>P). در موش های دیابتی نکروز هپاتوسیت ها، تخریب کامل لبول ها و طناب های رماک و پرخونی نسبتا شدید مشاهده شد و تیمار با عصاره سرخه ولیک سبب پیشگیری از تغییرات پاتولوژیک گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد عصاره سرخه ولیک می تواند سبب پیشگیری از اختلال عملکرد و آسیب بافتی کبد در موش های صحرایی دیابتی گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
539 -550
لینک کوتاه:
magiran.com/p2036997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.