ممیزی آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز در سطح تحصیلات پایه در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

اهمیت ارتقای کیفیت و عملکرد در سطح آموزش عالی سبب شده است که دانشگاه های مختلف به روش های اثربخش ارزیابی آموزشی نظیر ممیزی روی آورند. مطالعه حاضر با هدف ممیزی آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز در سطح تحصیلات پایه براساس مدل ممیزی آموزشی تنسی انجام گرفت.

روش ها

مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که در سال 1397 با مشارکت مدیران آموزشی و اعضای هیات علمی این دانشکده در دو مرحله خودارزیابی و ارزیابی بیرونی اجرا گردید. ابزار مورد استفاده در مطالعه را چک لیست ممیزی آموزشی مربوط به کمیسیون آموزش عالی تنسی تشکیل می داد که روایی و پایایی آن توسط متخصصین عرصه آموزش پزشکی کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در بخش تحلیل داده ها، ابتدا بررسی های توصیفی بر روی داده ها صورت گرفت و نتایج بدست آمده بصورت فراوانی (درصد) برای متغیرهای کیفی؛ میانگین و (انحراف معیار برای متغیرهای کمی گزارش گردید. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA و آزمون های تعقیبی Tukey و t-test و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج مطالعه حاکی از آن بود که وضعیت عملکرد این دانشکده در مرحله خودارزیابی با کسب امتیاز کل 4/98 در حد متوسط و در ارزیابی بیرونی با کسب امتیاز 2/80 در حد ضعیف قرار دارد. نتایج نشان داد که دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز در مرحله خودارزیابی در ابعاد "روش های یاددهی- یادگیری" و "پیگیری ممیزی های پیشین" به ترتیب حائز بهترین و ضعیف ترین عملکرد گردید. در حالی که در ارزیابی بیرونی، ابعاد "حمایت" و "پیگیری ممیزی های پیشین" به عنوان بهترین و ضعیف ترین عملکرد شناخته شدند. همچنین مقایسه نتایج به دست آمده در مرحله خودارزیابی و ارزیابی بیرونی بیانگر آن بود که در کلیه ابعاد ممیزی بجز بعد "تضمین کیفیت" و "حمایت"، امتیازات کسب شده در مرحله ارزیابی بیرونی به طرز معنی داری از امتیازات به دست آمده در خودارزیابی پایین تر است (0/05>P).

نتیجه گیری

 مطالعه حاضر نشان داد که دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز براساس استانداردها و سنجه های معتبر بین المللی دارای کاستی های عمده ای بوده و نیازمند بهبود وضعیت از طریق مداخلات کارا و اثربخش می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037044 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.