توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستم های طبقه بندی توده سنگ Q و RMR

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
طبقه بندی توده سنگ یکی از معیارهای مهم و کاربردی در طراحی حفریات زیرزمینی و تخمین سیستم های نگهداری مربوطه است. دو سیستم Q و RMR از کاربردی ترین سیستم های طبقه بندی توده سنگ هستند که برای تعیین دقیق مقدار عددی آنها، بررسی های زمین شناسی و مطالعات مکانیک سنگی مختلف لازم می باشد. با توجه به اهمیت این دو سیستم طبقه بندی، پرهزینه و زمان بر بودن جمع آوری داده های لازم به منظور تعیین پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه آنها، توسعه روابط تجربی معتبر بین دو سیستم مذکور ضروری است. در این تحقیق ابتدا بر اساس تحلیل آماری داده های اندازه گیری شده در تونل آب بر سد آزاد مریوان، روابط تجربی مختلفی به صورت خطی، چند جمله ای، نمایی، لگاریتمی و توانی بین دو سیستم Q و RMR ارائه شده است. سپس بر اساس شاخص ضریب تصمیم گیری، سطح معنی داری و آزمون فیشر (F) در تحلیل واریانس (ANOVA)، رابطه لگاریتمی به عنوان رابطه معتبر پیشنهاد شده است. رابطه پیشنهادی مشابه با رابطه بینیاوسکی می باشد با این تفاوت که در ضرایب آن اصلاحاتی به منظور محلی سازی رابطه و به دست آوردن نتایج بهتر انجام گرفته است. در نهایت، اعتبارسنجی نتایج حاصله با استفاده از شاخص های آماری نشان داد که دقت رابطه پیشنهادی در این تحقیق بالاتر از روابط قبلی بوده و تطابق آن با داده های واقعی بیشتر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037926 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!