جایگاه مالی و سرمایه اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نوسانات اقتصادی و چرخه ‏های رونق و رکود همواره سرمایه‏گذاران را با دغدغه پیش ‏بینی چشم ‏انداز اقتصادی واحدهای تجاری و عوامل موثر بر آن‏ها روبه‏ رو ساخته است. مدل ‏های جایگاه مالی چشم اندازی از وضعیت و عملکرد اقتصادی شرکت ‏ها در اختیار ذی نفعان قرار می‏دهد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی، به مثابه یک منبع اقتصادی و دارایی نامشهود، نقشی اساسی در موفقیت و تحقق اهداف کسب وکار ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جایگاه مالی شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این زمینه، از شاخص‏ های شناختی (شامل دین داری و ارزش های خانوادگی و جمع‏ گرایی) و ساختاری (شامل رابطه با دولت و رابطه با سایر سازمان‏ ها) سرمایه اجتماعی و از مدل تعدیل شده آلتمن به منظور سنجش جایگاه مالی واحدهای تجاری استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‏های 1388 تا 1395 و روش آزمون فرضیه‏ ها برازش مدل رگرسیونی چندمتغیره در مجموعه داده ‏های ترکیبی است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص‏ه ای سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری با جایگاه مالی واحدهای تجاری رابطه مثبت دارند. بنابراین، سرمایه اجتماعی می تواند نقشی تعیین‏ کننده در چشم ‏انداز اقتصادی کسب وکارها و مدل‏ های تصمیم ‏گیری سرمایه ‏گذاران ایفا کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
327 تا 349
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037931 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!