امنیت ملی در قرآن کریم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امنیت ملی موضوعی است که چندبعدی بودن آن و مسئولیت دولت ها در فراهم آوردن آن برای شهروندان، نیز، سوء استفاده آن ها از این موضوع برای تحکیم موقعیت سیاسی خود بر پیچیدگی مفهومی و مصداقی آن می افزاید. در ساده ترین تعریف، امنیت ملی امنیت مردمی است که در جغرافیایی خاص تحت حاکمیت نظمی سیاسی حقوقی می زیند. طبعا امنیت این زیست اجتماعی اقتضا می کند تهدیدهایی که موجودیت این موضوع را به خطر می اندازند دفع شود. بر اساس نظریه امنیت ملی، برای تحقق این امنیت باید تهدیدهای پنجگانه نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی منتفی شود. بر مبنای این نظریه، تهدیدهایی که نفی آن ها در قرآن برای برای تحقق امنیت ملی در جامعه آن روزگار مورد توجه قرار گرفته فقط تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی است. تهدید نظامی، که موجودیت جامعه مورد نظر قرآن، یعنی مکه، را به خطر می انداخت با معجزه الهی ابابیل منتفی شد و تهدید سیاسی به دلیل بدوی بودن آن جامعه و عدم حضور دولتی منسجم، حتی با کارویژه های دولت های موجود در آن روزگار، ممکن نیست تهدید زیست محیطی نیز موضوعا منتفی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
375 تا 394
لینک کوتاه:
magiran.com/p2037933 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!