ارزیابی مقاومت نسبی برخی ارقام تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش گردو به شانکر پوستی سطحی (Brenneria nigrifluens)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
شانکر پوستی سطحی با عامل باکتریایی Brenneria nigrifluens از بیماری های مهم گردو است که باعث کاهش عملکرد و کیفیت چوب، زوال تدریجی و مرگ درخت می شود. در این تحقیق مقاومت نسبی چهار ژنوتیپ امیدبخش بومی گردو H2-12،H2-1، 88-1، KZ3، یک رقم داخلی جمال و هشت رقم تجاری خارجی لارا (Lara)، سر (Serr)، پدرو (Pedro)، وینا (Vina)، شینوا (Shinova)، چندلر (Chandler)، روند (RDM) و شاهد حساس هارتلی (Hartley) به این بیماری و ارتباط آن با اندام مایه زنی شده مطالعه شد. نمونه های بیماری از استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری و سویه های باکتری عامل جداسازی و توسط آزمون های فنوتیپیک رایج شناسایی شدند. مخلوط چهار سویه منتخب به عنوان مایه تلقیح بکار برده شد. ارقام و ژنوتیپ ها در زمستان 1391 پیوند و شاخه و تنه آن ها در بهار سال 1394 در شرایط باغی مایه زنی شده و طول شانکر 18 ماه بعد در زمستان 1395 اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که باکتری عامل شانکر گونه B. nigrifluens بود. طول شانکر در ارقام و ژنوتیپ های گردو متفاوت بود. بر این اساس، ارقام هارتلی و شینوا با میانگین طول شانکر به ترتیب چهار و 75/1 سانتی متر حساس ترین و مقاوم ترین ژنوتیپ ها شناسایی شدند. هیچ کدام از ژنوتیپ های گردو کاملا مقاوم نبود. هر دو اندام شاخه و تنه حساسیت نشان دادند اما تنه با میانگین طول شانکر 91/2 سانتی متر حساس تر از شاخه با میانگین 90/1 سانتی متر ارزیابی شد. بین قطر اندام و طول شانکر همبستگی مثبت معنی داری (**56/0 = r) دیده شد. نتایج این پژوهش نشان دهنده تفاوت در سطح مقاومت ارقام و ژنوتیپ های بررسی شده در این پژوهش به بیماری شانکر پوستی سطحی بود و با توجه به تاثیر بسزای تنش آبی بر شدت این بیماری و شرایط خشکسالی حاکم بر کشور، شناسایی و کاشت ارقام با مقاومت نسبی بیشتر می تواند در کاهش میزان خسارت اقتصادی آن موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038302 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!