بررسی تاثیر سویه های بهینه سازی شده تریکودرما بر فرآیند گلدهی و عملکرد گیاه لوبیا

پیام:
چکیده:
انتقال از فاز رویشی به فاز زایشی در گیاهان مهم ترین رویداد در تولید و نوآوری های ژنتیکی است، این پدیده در گیاهان عالی تحت تاثیر بسیاری از عوامل ژنتیکی و محیطی می باشد. مطالعات نشان می دهند که یکی از عوامل محیطی تاثیرگذار در فرایند رشد زایشی و گلدهی گیاهان، گونه های قارچ تریکودرما هستند که به فراوانی در خاک وجود دارند. این مطالعه به منظور ارزیابی توانایی دو سویه Trichoderma harzianum نوترکیب حاوی کیتیناز کایمر 42 (حاوی دمین ChBD) و سویه وحشی به منظور تاثیر بر گلدهی و بهبود عملکرد لوبیا در شرایط گلخانه ای انجام شد. بدین منظور، پارامترهای موثر در گلدهی مانند تعداد گل، زمان گلدهی و پارامترهای موثر در عملکرد اندازه گیری گردید. همچنین بیان برخی ژن های مربوط به گلدهی از جمله FT و SOC1 با استفاده از تکنیک PCR Real time مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گیاهان تیمار یافته با سویه های نوترکیب افزایش معنی داری در تعداد گل و نیز گلدهی زودتر نسبت به والد وحشی و گیاهان کنترل داشتند. همچنین گیاهان تیمار یافته با سویه های نوترکیب تفاوت معنی داری در تعداد و وزن غلاف نسبت به گیاهان تیمار یافته با سویه وحشی تریکودرما و گیاهان بدون تیمار نشان دادند. علاوه براین، گیاهان تحت تیمار با سویه T13، سطوح بیشتر بیان FT و SOC1 را به ترتیب به میزان 3.42 و 3.41 برابر نسبت به سایر تیمارها و گیاه کنترل نشان دادند. در نهایت، سویه نوترکیب T13 با تاثیر بر میزان گلدهی و بدنبال آن افزایش عملکرد گیاه در مقایسه با سایر سویه ها، عملکرد بهتری نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038484 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!