تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی سلماناکس مایع بر پارامترهای رشد، تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1758) پرورشی درآب لب شور و محیط محصور

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف پربیوتیک تجاری سلماناکس مایع بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه، شاخص های خونی و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso) در یک دوره غذادهی 120 روزه انجام شد. به این منظور، تعداد 120 عدد فیل ماهی پرواری با میانگین وزنی 26/0 ± 66/4 کیلوگرم در 12 عدد قفس توری ساخته شده به ابعاد  2  ×  1 × 20/1 متر در عمق 5/1 متری دریا قرار داده و در یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار آزمایشی و سه تکرار که شامل گروه شاهد (فاقد پربیوتیک) و تیمارهای آزمایشی حاوی  5/0، 1، 5/1 گرم بر کیلوگرم پر بیوتیک در جیره غذایی بود، پرورش داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد استفاده از پر بیوتیک سلماناکس مایع به خصوص در سطح 5/0 گرم بر کیلوگرم، بهبود معنی دار نرخ وزن نسبی، درصد رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و غذای نسبی خورده شده را به همراه داشت (05/0>p)، اما تاثیر معنی داری بر نسبت کارایی پروتئین و چربی مشاهده نشد (05/0<p). همچنین، اندازه گیری شاخص های خونی حاکی از وجود اختلافی معنی داری بین تیمارهای تحت تاثیر پر بیوتیک در مقایسه با گروه شاهد در میزان هموگلوبین، حجم متوسط گلبولی، میانگین هموگلوبین گلبولی و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی بود (05/0>p). تجزیه و تحلیل داده های مربوط به شاخص های  بیوشیمیایی بیانگر وجود اختلاف معنی دار در میزان پروتئین کل، گلوکز و تری گلیسرید خون فیل ماهیان بود. در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از سطح 5/0 گرم بر کیلوگرم از پر بیوتیک سلماناکس مایع در جیره غذایی می تواند به شکل موثری باعث ارتقای عملکرد رشد، کارایی تغذیه و شاخص های خونی فیل ماهیان پرورشی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038550 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.