مقایسه دو روش درمانی سوزن زدن خشک و نواربندی حرکتی مهاری بر شدت درد و ناتوانایی عملکردی در زنان مبتلا به سندرم درد مایوفاشیال عضله ی تراپزیوس فوقانی

پیام:
چکیده:
هدف

اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده ی درد بوده و دردهای مایوفاشیال یکی از شایعترین موارد آن می باشد که مشخصه مهم آن وجود نقاط ماشه ای است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثرات درمانی دو روش سوزن زدن خشک و نواربندی حرکتی مهاری بر شدت درد و ناتوانایی عملکردی زنان مبتلا به سندرم درد مایوفاشیال عضله تراپزیوس فوقانی بود.

مواد و روش ها

تعداد 75 نفر با نقاط ماشه ای فعال در عضله ی تراپزیوس فوقانی وارد مطالعه شده و به سه گروه تجربی 1 (درمان با سوزن خشک) گروه تجربی2 (درمان با نواربندی حرکتی) و گروه کنترل (بدون مداخله) تقسیم شدند.گروه های تجربی دو جلسه با فاصله ی سه روز درمان شدند، و دو متغیر شدت درد و شاخص ناتوانی عملکردی قبل از درمان (پیش آزمون)، سه روز پس از درمان (پس آزمون 1)، و ده روز پس از درمان (پس آزمون 2) ارزیابی گردید.

یافته ها

شدت درد و شاخص ناتوانی عملکردی، در دو گروه تجربی 1 و 2 نسبت به گروه کنترل، در مراحل پس آزمون 1 و 2، نسبت به پیش آزمون، کاهش معناداری داشته است (0/05<P). اما تفاوتی میان دو گروه تجربی، در هر دو مرحله مشاهده نشد (0/05>P).

نتیجه گیری

 دو روش درمانی سوزن زدن خشک و نواربندی حرکتی مهاری در افراد دارای نقاط ماشه ای در عضله ی تراپزیوس فوقانی، سبب بهبودی کوتاه مدت در شدت درد و ناتوانی عملکردی می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
610 -618
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038966 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!