تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان از برنامه درس پژوهی در تربیت معلم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف تحلیل ادراک اعضای هیئت علمی و مدرسان در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ناشی از اجرای برنامه درس پژوهی در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، آمیخته(کیفی- کمی) بود. جامعه آماری بخش کیفی متخصصان و خبرگان درس پژوهی بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند 14 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل اعضای هیئت علمی و مدرسان کارورزی دانشگاه فرهنگیان بود . تعداد 278 نفر از روش خوشه ایچندمرحله ای برای حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوا و مدل  و در مرحله بعد برای انتخاب بهترین راهبرد اجرای برنامه درس پژوهی در تربیت معلم فکور از ماتریس برنامه ریزی کمی  استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل داخلی (54/1) نشان داد که این دانشگاه در زمینه اجرای برنامه درس پژوهی در ابعاد فراگیران از جمله دانش و مهارت های تدریس دانشجومعلمان خود ضعف های متعددی دارد. تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل خارجی (82/1) نیز نشان داد که مهم ترین فرصت دانشگاه در ابعاد محیط یادگیری، پتانسیل پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای اجرای موفق برنامه و مهم ترین تهدیدهای دانشگاه نبود امکان اجرای درس گروهی در مدارس مجری و همکاری پایین معلمان راهنما در مدارس است. بر اساس تجزیه و تحلیل موقعیت دانشگاه نیز هشت راهبرد برای رویارویی با ضعف ها و تهدیدها و تقویت توانایی ها و فرصت ها تدوین شد. یافته های این پژوهش دریچه های جدیدی برایایجاد تغییرات مطلوب در بازنگری برنامه کارورزی 4 می گشاید.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2039257 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.